Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Boekingsprocedure:
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL aangeboden offerte/ reis door de opdrachtgever/ deelnemer(ster). Aanvaarding geschiedt middels een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer(ster). Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL plaatsvinden. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofd-boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Bij boekingen van een minderjarige reiziger moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd.

Artikel 2. Betaling:
Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL een boekingsbevestiging verzonden. Gelijktijdig met de boekingsbevestiging wordt een factuur voor de reissom verzonden. Binnen 7 dagen na verzending van de factuur dient tenminste 30% van de reissom bedrag aan APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL, Rabobank Amersfoort, rekeningnummer: NL11 RABO 0134.960.807 te zijn voldaan.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 42 dagen voor vertrek op rekening van APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL te zijn voldaan.
In het geval een boeking geschiedt binnen 42 dagen voor de vertrekdatum dan dient direct de gehele reissom voldaan te worden.

Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) in verzuim. De deelnemer(ster) wordt door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 3 dagen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. Indien de deelnemer(ster) niet alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL het recht de overeenkomst te annuleren. Na annulering van de reis is de deelnemer(ster) de onder artikel 6 genoemde annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3. Reisbescheiden:
Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2 weken voor vertrek de benodigde reispapieren. De reispapieren bevatten specifieke informatie, programma, adressen, benodigde uitrusting, etc. In het geval de reispapieren niet uiterlijk vijf dagen voor vertrek zijn ontvangen dan dient de opdrachtgever/ deelnemer(ster) APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL daarvan onverwijld op de hoogte te stellen

Artikel 4. Reisverzekering:
De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken, welke de bijzondere risico’s van ongevallen bij bergsport buiten de gebaande paden en/of het skiën buiten de piste dekt (zoals opsporing, redding, etc.). Voor reizen buiten Europa dient u een reisverzekering met werelddekking af te sluiten!

Deze verplichtingen, die wij stellen dienen uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten in berggebieden). Informeer zelf bij uw verzekeringsmaatschappij.

Het kan uiteraard zijn dat u reeds verzekerd bent.
Mocht dat zo zijn dan adviseren wij u nauwkeurig te controleren of het ‘hooggebergterisico’ op deze punten voldoende gedekt is. Als uw verzekering dergelijke risico’s niet dekt, adviseren wij u een reisverzekering met bijzondere sporten / wintersporten en/of bergsport af te sluiten bij de Nederlandse Ski Vereniging of bij een officiële alpenvereniging bijv. de NKBV.

Artikel 5 Wijziging door opdrachtgever/ reiziger:
Verzoeken tot wijzigingen door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) zijn mogelijk mits deze twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL. APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is in beginsel niet zondermeer gehouden om wijzigingen te accepteren. Wijzigen zijn alleen mogelijk na overleg met APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL en tegen betaling van een eventuele meerprijs. Naast de toepasselijke meerprijs wordt per gewijzigde boeking € 25,- in rekening gebracht (ter dekking van) aan wijzigingskosten. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 6 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever/ reiziger:
De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een e-mail aan de organisator. De datum van ontvangst van de e-mail door organisator geldt als annuleringsdatum en is geldig als de organisator het bericht beantwoord heeft.

-De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
-De opdrachtgever is verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten met uitgebreide dekking (ook dekkend in alpine/ bergterrein) ten behoeve van het arrangement.
Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:

a. tot 42 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 30% van de arrangementsprijs;
b. binnen 42 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
c. in geval van boekingen die zijn geplaatst en buiten het standaard arrangement vallen (waaronder bijvoorbeeld vliegtickets, transfers, hotels en materialen): 100% van de additionele kosten. Dit geldt ook indien de opdrachtgever zonder te annuleren geen gebruik maakt van de boeking.

Artikel 7. Annulering door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL:
Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemer(ster)s. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemer(ster)s behouden wij ons het recht de reis, het camp, de tour of de cursus te annuleren. Als APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL gerestitueerd. deelnemer(ster) worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gebracht.

Artikel 8. Programma en prijswijzigingen:
Alle programma’s en prijzen zijn onder voorbehoud. APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL behouden zich het recht voor een reis, cursus, camp of tour te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers)

Prijswijzigingen ten opzichte van de vermelde bedragen in de folder en op de site van APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL zijn in de volgende gevallen mogelijk:
– Prijswijzigingen door derden (lift- & hotelprijzen)
– Programmawijzigingen bijv. door de weersomstandigheden

Artikel 9. Overmacht:
Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, oorlog, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerd worden.

Waarschuwing freeride & off-piste verhoogd risico in de bergen!!
In de bergsport bestaat een verhoogd risico (vallen, lawines, steenslag, val in gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.) op blessures en ongelukken, dat ondanks het preventieve en kundige handelen van onze ski/snowboardleraren, niet volledig gereduceerd en uitgesloten kan worden. Het alpine restrisico moet de deelnemer zelf dragen. Ook een volledig gediplomeerde berggids is niet onfeilbaar. In het hooggebergte kan hij/zei geconfronteerd worden met grenssituaties die niet volledig beheersbaar zijn. Het is slechts zijn taak om het risico tot een minimum te beperken. Door het boeken van een off-piste trip bij APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL, bent u zich bewust van en accepteert u de verhoogde gevaren en risico’s van de bergsport. APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel in het geval deze gevaren en risico’s zich verwezenlijken.

Verder is het belangrijk te weten dat redding mogelijkheden en medische hulp in het gebergte en afgelegen gebieden beperkt kunnen zijn en dat zelfs kleine voorvallen daardoor ernstige gevolgen kunnen hebben. In dit licht gezien worden de deelnemers geacht verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en zich adequaat voor te bereiden op de tocht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid:
APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL, (noch) en de met ons samenwerkende partners, zijn in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer(ster)s.

APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie (hotels, hutten), liften, materialen (klim- en ski/snowboardmaterialen) en dergelijke.

APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL is eveneens niet aansprakelijk voor (vertraging)schade ontstaan door deelnemer(ster)s als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken.

De deelnemer(ster) is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL ter beschikking gestelde materialen en of gehuurde materialen.

Artikel 11. Algemeen:
De leraren behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de leraren zich het recht voor deelnemer(ster) aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer(ster).

Artikel 11.1.
Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden.

Artikel 12. Klachtenbehandeling:
Een klacht kan uitsluiten in behandeling genomen worden als deze: tijdens de reis of lessen ingediend wordt bij een medewerk(st)er van APEX ADVENTURES SNOW&KITE TRAVEL en daarna schriftelijk wordt gemeld.

Artikel 13.
Geschillen

13.1. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is te allen tijde bevoegd